โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนุพงษ์ รอดบุญคง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุษบา มาตรา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวันทา แก้ววารี
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธีรดา หวังผล
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยมาศ สอนทา
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริวิมล บุญเลิศ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรไพลิน มากประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขาณุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภาคภูมิ ชูชมกลิ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุรเชษฎ์ วัดปั้น
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวัฒน์ ทองรอด
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิทธิศักดิ์ คงแสงแก้ว
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเกียรติศักดิ์ มากสุนันท์
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษดา มณีรัตน์
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น :