โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

วีรภรณ์    เสนะกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ศศิวิมล ซารัมย์

สุนิสา อุ้ยนอง

สงกรานต์ ยังชู