โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สกุลชัย บุญญศิริโชติ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนันต์  ทองชู
ครู

ณัฏฐกันย์ เพชรเวียง
ครู

สุภาพร บุษยากุล
ครู

วนิดา บุญชูวงศ์
ครู

ณัฐวดี ม่วงน้อย
ครู