โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

ปิยนุช ยิ้มศรี
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

ดวงกมล แก้วนิ่ม
ครู คศ.1

นิตยา นุชหัต
พนักงานราชการ

นางสาวชุติมา คล้ายอักษร
ครู คศ.1

จุฑามาศ จันทร์สน
ครูผู้ช่วย