โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
จัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นคนดี มีคุณธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา