โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอให้คำมั่นสัญญต่อพันธกรณี  มนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ  โรงเรียนสุจริตดังนี้

๑. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

๒. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  ให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน  และชุมชน

๓. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียน  และชุมชนให้เป็นรูปธรรม  และมีความยั่งยืน


ทั้งหมดนี้  เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร  ตลอดจิรัฐติกาล