โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ได้จัดตั้งขึ้นตามหนังสือ จ.ชพ ๐๒/๒๔๘๗ เดิมอยู่ในท้องที่หมู่ที่ ๕ ตำบลสลุย  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ ภายใต้ความร่วมมือของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้

              เริ่มประชุมวางแผนเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๑๘ มีนายเฟื่อง จันทนะ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ เริ่มก่อสร้างอาคารชั่วคราว พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น โดยสามารถรวบรวมเงินได้ ๘,๐๐๐ บาท จึงได้เริ่มสร้างโรงเรียนบ้านร้านตัดผม

              ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๙ คณะกรรมการการศึกษาได้สร้างอาคารเรียนใหม่ โดยใช้เงินบริจาคจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท มีการจัดงานฉลองอาคารเรียน และได้มอบทรัพย์สินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรดูแล

              ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้แต่งตั้ง นายจำเนียร พรรณนา ครูโรงเรียนบ้านบึงลัด มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านร้านตัดผม และบรรจุครูมาปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก. ๔ ห้องเรียนและต่อเติมเพิ่มอีก ๔ ห้องเรียน พร้อมอาคารประกอบเป็นบ้านพักครู  อาคารเอนกประสงค์ ห้องน้ำ และถังกักเก็บน้ำซีเมนต์

              ความห่างไกลกันดาร ประกอบกับอิทธิพลในท้องถิ่น ทำให้ขวัญและกำลังใจของผู้บริหารและครูลดน้อยลง นายจำเนียร พรรณนา ต้องขอไปช่วยราชการต่างจังหวัดเพื่อหลีกหนีผู้มีอิทธิพลในท้องที่  ทำให้โรงเรียนบ้านร้านตัดผมตกอยู่ในสภาวะการขาดผู้นำ นักเรียนมีผลการเรียนตกต่ำลง ครูขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน เกิดความขัดแย้ง การดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง และขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

              ๑  พฤศจิกายน ๒๕๒๘ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร ได้ย้ายสับเปลี่ยนนายพีระพล ภักดีเสนา ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาหวาน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านร้านตัดผม และให้นายจำเนียร พรรณนา ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาหวาน นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โรงเรียนบ้านร้านตัดผมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกๆด้าน ชุมชนกลับมาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกครั้ง

              ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านร้านตัดผมถูกพายุใต้ฝุ่นเกย์จนโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างมาก  นับเป็นความโชคดีที่ได้รับโอกาสให้สร้างอาคารเรียนใหม่และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนสวยงาม  เป็นศูนย์กลางของชุมชน ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนเรื่อยมา ความตั้งใจของคณะครูและนักเรียนทำให้โรงเรียนบ้านร้านตัดผมได้รับรางวัลดีเด่นมากมาย ผู้บริหารได้เลื่อนตำแหน่งจากครูใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

              ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านร้านตัดผมได้เปิดสอนขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

              ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ผู้อำนวยการการประถมศึกษา ๑๘ จังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ได้มาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเกษตรผสมผสาน

              ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ ได้รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

              ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ สำนักงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา (สมศ.) ได้รับรองให้โรงเรียนบ้านร้านตัดผมผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาประเภทที่ ๑

              ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

              ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ  และเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต ๑

              ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น ๓

              ในปีการศึกษา ๒๕๕๔

๑. บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒. บุคลากรสามารถพัฒนาและร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในชุมชนได้

๓. ผู้เรียนรู้จักและสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

๔. ผู้เรียนมีสุขภาพและพลานามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

๕. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์

๖. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้

๗. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการทำงาน และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

๘. ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและในชุมชน

๙. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิใจในความเป็นไทย