โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี วิชิต สุขประวิทย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นพพร ศรีทองสุข
หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยม

สุวรรณา เทพเต็ม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ณัฏฐกันย์ เพชรเวียง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถม

วีรภรณ์ เสนะกูล
หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ

จรวย    สมวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ณัฐวดี ม่วงน้อย
หัวหน้าฝ่ายบุคคล