โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
       ลักษณะของสัญลักษณ์เป็นรูปรัศมี 15 แฉก ที่กระจายอยู่รอบใบโพธิ์มีคำว่า พอ ที่เปรียบเสมือนดวงประทีปของความพอเพียง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของวงกลมสีม่วงภายในวงกลมมีตัวอักษร บ และ ต  ซึ่งเป็นอักษรย่อของโรงเรียนและมีเส้นรอบวงกลม มีคำว่าโรงเรียนบ้านร้านตัดผมอยู่ด้านล่างของวงกลม


ความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียน
     รัศมีสีเหลือง      หมายถึง ประกายแสงสว่างของความเจริญรุ่งเรือง ของชื่อเสียงเกียรติยศและสติปัญญา
     รูปใบโพธิ์         หมายถึง การตื่นรู้ เบิกบาน และเป็นสัญลักษณ์แทนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     วงกลมสีม่วง      หมายถึง ความสงบ ความมีคุณธรรม
     เส้นรอบวงกลมสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งศาสนา
     เส้นรอบวงกลมสีแดง  หมายถึง  ความเสียสละเพื่อธํารงรักษาชาติและศาสนา
     เส้นรอบวงกลมสีน้ำเงิน หมายถึง ความจงรักภักต่อพระมหากษัตริย์