โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนบ้านร้านตัดผมเป็นแหล่งจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันสร้างชื่อเสียงการเรียนรู้และพัฒนาสถานศึกษาเคียงคู่ชุมชน

วิสัยทัศน์ (VISION) ภายในปี ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผมมุ่งเน้นพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน